Menu Close

ผลงานการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม/ผลงานพานักศึกษาไปบริการสังคม

  • นำพา นศ. ป.โท Anti-Aging ม.แม่ฟ้าหลวง ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับ Breakspear Medical center, UK ทางด้าน Environmental Medicine ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 2558
  • นำพานักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ไปเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ม.จุนเทนโด กรุงโตเกียว เป็นประจำทุกปี และได้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาและทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมทำ MOU ร่วมกัน

 ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์  นรารัตน์วันชัย 

ถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมเดินทาง และ Prof.Ogawa Hideoki, CEO Juntendo University

  •  พานักศึกษาตจวิทยาไปออกตรวจที่สถานสงเคราะห์เยาวชนหญิง บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
b12
  • พานักศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ไปศึกษาดูงานด้าน Music Therapy ที่สถานเด็กพิการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
b13
  • จัดอบรมด้านดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ)
32
33

กิจกรรมดนตรีบำบัดกับผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

34

กิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ กับผู้ป่วย รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร