Menu Close

ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพการจัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ณ สโมสรราชนาวิกสภาเป็นประจำทุกปี เพื่อความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาศิษย์เก่า-นักศึกษาใหม่ เจ้าหน้าที่ และคณะอาจารย์วันที่ 26 มกราคม 2556

  • นำนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ทำบุญ ฟังธรรม ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วันที่ 6 มกราคม 2556 เนื่องในวันสำคัญขึ้นปีใหม่โดยพระอาจารย์มหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ
b17
  • นักศึกษาสาขาวิชาตจวิทยา ป.โท ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 (วันที่ 6 ธันวาคม 2555)
  • นำพานักศึกษา ป.โท เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 23 กันยายน 2555 ณ วัดปัญญานันทาราม คลอง 6 จ.ปทุมธานี ใน
  • งานส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา ณ สังเวชณียสถาน 4แห่ง และงานยกฉัตรทองณ พุทธคยา อินเดีย และเนปาล วันที่ 16-23 พ.ย. 2556