Menu Close

เวชศาสตร์ชะลอวัยกับการประยุกต์ใช้ทางด้านผิวหนัง

Best-Beauty-Products-For-Anti-Aging

              เวชศาสตร์ชะลอวัยคือ ศาสตร์ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีการทำวิจัยและทบทวนงานวิจัย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมที่เกิดจากการชราภาพ

สำหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัยกับโรคผิวหนังนั้น จะขอกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้

  1. การชราภาพของผิวหนัง (skin aging)
  2. สิว (acne)
  3. ผมร่วง (hair loss)
  4. สะเก็ดเงินและโรคผิวหนังอักเสบ (psoriasis and eczema)

อ่านต่อ antiaging medicine